Normativa

 • Gestió documental automàtica, amb control de versions i accés definit per permisos organitzada en carpetes:
  • Docs estratègics.
  • Docs de caporalia.
  • Docs de tutoria.
  • Docs de Caps de Departament.
  • Docs d'FCT.
  • Docs varis, per ús de tot el professorat: models d'exàmens, guies, ...
  • Repositori de programacions i també permet fer el seguiment de les programacions.
  • PAT's i seguiment dels PAT.
  • Processos i procediments del centre.
  • Docs de secretaria i administració.
 • No conformitats, accions de millora i accions preventives.
 • Queixes, agraïments i suggeriments.
 • Indicadors.