MÒDULS

Quines són les peces que formen la solució?

La solució EXAGON està formada pel mòdul Bàsic (MAIN), el mòdul d’Assistència (MASS), el mòdul de Comunicats (MCOM) i el mòdul de Matrícula (MMAT). Les característiques de cadascun d’ells són les següents.

Mòdul Bàsic o MAIN.

És el mòdul motor de la solució, conté la Base de Dades i gestiona gran part de les funcionalitats de EXAGON.

 • Permet gestionar:
  • Alumnes (Dades, Historial, Matèries, Entrevistes, Conducta, Seguiment FCT, Mediacions)
  • Professorat (Dades, Accessos, Càrrecs, Entrevistes, Substitucions, Seguiments Programació i PAT, Reunions, Equips de Millora, Absències)
  • PAS (Dades, Faltes)
  • Grups-Classe (Dades, Alumnes, Tutors, Avaluacions)
  • Assessorament i Reconeixement (Dades, Seguiment, Entrevistes)
  • Incidències (Aula, TIC)
  • Reunions (de Junta, de Departament, d’Equip Docent, Altres, Dades)
  • Inventari (Material)
  • Programacions (Dades, Seguiment)
  • PAT (Dades, Sessions, Documents, Seguiment)
  • Avaluacions (Actes)
  • Compres (Comandes, Proveïdors)
  • Llibres i Biblioteca
  • Projectes (Mobilitat)
  • Reserves (de Espais, de Material)
  • Projecció externa (Premsa, Premis, Ponències)
  • Documents (Categoritzats, Control de Versions, Accés restringit)
  • Qualitat (Processos, Procediments, Indicadors, MIQ, Enquestes, Accions Correctives, No Conformitats, Auditories)
  • Queixes/Suggeriments/Agraïments
 • Work-flows per la gestió de Incidències, Compres, Reserves, Documents.
 • Segons el perfil del usuari, filtra la informació a la que aquest pot accedir.
 • Disseny normalitzada d’accés a la informació, permet un aprenentatge ràpid del mòdul i facilita la seva utilització.

 • Tots els registres presentats, permeten un accés immediat a tota la informació vinculada.
 • Exportació de les dades en format Excel.
 • Elaboració d’informes en PDF.
 • Importació massiva de dades dels Alumnes del SAGA i del horaris de l’Untis i Planit, evitant la introducció manual de dades ja existents.

Mòdul d’Assistència o MASS.

 • A partir de la matrícula del SAGA i els horaris de l’Untis o Planit, elabora automàticament la llista d’alumnes per cada professor i hora. Permet als professors, modificar les llistes fent inclusions i exclusions d’alumnes a les mateixes.

 • Passar llista. Optimitzat per ser usat en SmartPhones i en Ordinadors, adapta la presentació segons la definició del dispositiu per aconseguir un ús fàcil i clar. Permet incloure observacions per cada alumne.
 • Justificació de faltes puntual i per períodes.
 • Informes (individual, per Grup, per Grups i Matèria, per Professor, Mensuals, ...)
 • Juntament amb el Mòdul de Comunicats, permet l’enviament de faltes d’assistència a 1era. Hora als pares o tutors legals.

Mòdul de Comunicats o MCOM.

 • Permet l’enviament de WhatsApp, SMS1 i eMail, el mitja utilitzat per la comunicació amb cada alumne dependrà del mitja per defecte establert a la seva fitxa.
 • Juntament amb el mòdul MASS, permet l’enviament de faltes d’assistència a 1era. Hora i l’enviament mensual per Grup-Classe, via WhatsApp, SMS o eMail, d’informes de Conducta.

 • Comunicació d’amonestacions aplicades als alumnes.
 • Comunicació individual o per Grups-Classe de missatges lliures.
 • Comunicació de Informes d’Assistència i Resums del Curs
 • Informes de comunicats enviats amb informació d’errors en l’enviament.

Mòdul de Matrícula o MMAT.

 • A partir de les dades de Preinscripcions d’Alumnes, les Unitats Formatives i  els Cursos-Etapes existents, permet als Alumnes realitzar la seva Matrícula, on poden introduir les seves dades personals, les UF’s, pagaments d’Ampa, ... .
 • En el procés de matriculació l’alumne pot imprimir l’informe de la Matrícula realitzada i també els fulls de pagament amb codi de barres  507 per l’abonament del import al banc.
 • La taula del mòdul MAIN que conté les dades Cursos-Etapes, permet establir els preus, períodes de pagament, descomptes i dades requerides durant la Matriculació, per cada Curs-Etapa.
 • Permet la importació dels fitxers de Preinscripció enviats pel Departament d’Ensenyament.
 • Permet la importació dels fitxers de cobraments enviats pels bancs, actualitzant sobre cada Matrícula el seu estat de pagament.

Posta en marxa d’EXAGON pel seu Centre.

Tots els mòduls que formen EXAGON es comercialitzen seguint el model de distribució SaaS (Software as a Service), suportats pels servidor de Index.

 • Crear en els servidors del nostre DataCenter l’espai virtual per acollir la solució EXAGON específica del seu centre.
 • Parametrització estàndard de la solució EXAGON amb les dades del seu centre.
 • Configuració de les connexions amb el SAGA i l’Untis o Planit del seu centre.
 • Formació en l’ús de l’eina.

Servei d’Allotjament, Manteniment i Suport.

 • Allotjament (hosting) de la solució específica pel seu centre en DataCenter d’alt rendiment (ACENS).
 • Sense límit de usuaris.
 • Límit de 30Gb pels documents.
 • Manteniment de la Base de Dades i documentació amb copies de seguretat diàries.
 • Suport via telèfon, correu electrònic i presencial de incidències, segons requeriment de les mateixes.
 • Canvi de curs.