Eficiència

  • Aquest software permet optimitzar el temps de gestió i organització dels caps d'estudis, de l'administració i la direcció del centre en poder gestionar amb pocs clics l'assistència i conducta de l'alumnat, la gestió de compres i proveïdors, les incidències que es produeixen en el dia a dia en el material i les instal·lacions.
  • Facilita el seguiment de les tasques de cada perfil (caps de departament, tutors/es, professorat), permet mantenir de manera fàcil i eficaç tota la documentació del centre, fa que alumnat i famílies puguin ser més ben atesos ja que en tot moment, tots els òrgans de coordinació del centre poden accedir a la informació de l'alumnat que està sempre actualitzada.
  • La facilitat d'ús de l'eina fa que el fet d'haver d'introduir la informació no sigui un problema sinó un estalvi de temps per a tot el professorat.