Alumnat

  • Historial de l'alumne per fer el traspàs d'informació entre tutors/es.
  • Entrevistes amb la família i amb l'alumnat.
  • Opinió de l'equip docent per preparar les entrevistes amb la família.
  • En cas d’alumnat de batxillerat: entrevistes amb el tutor/a del treball de recerca.
  • Informació sobre conducta: amonestacions, expulsions, pèrdues del dret a avaluació ordinària i expedients.
  • Control d'assistència vinculat als horaris generats amb el GPUntis: passar llista, entrada de justificants, informes mensuals, informes individuals, informes per períodes i matèries, comunicats a les famílies de faltes d'assistència i de conducta.