L’aplicació per a centres educatius

És una eina per portar tota la gestió del centre d'una manera simple i eficaç. Desenvolupada amb el suport d'un centre educatiu certificat en ISO i de camí cap a l'excel·lència, aquest software ha estat destacat en totes les auditories com una de les claus de l'èxit. Permet que l'equip directiu conegui en tot moment l'estat del centre i facilita enormement la comunicació entre el professorat i els departaments amb els caps d'estudis i la direcció. Amb aquest software s'ha acabat la paperassa però ha augmentat la informació i millora de la gestió del dia a dia.

Control d’assistència

Control d'assistència vinculat als horaris generats amb el GPUntis: passar llista, entrada de justificants, informes mensuals, informes individuals, informes per períodes i matèries, comunicats a les famílies de faltes d'assistència i de conducta.

més

Gestió documental

Tota la documentació del centre, organitzada en diferents perfils d'accés, està accessible en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

més

Gestió de compres

Gestió de compres a través de work-flows (peticions gestionades mitjançant el procés de compres del centre). Gestió de proveïdors.

més

Comunicats amb famílies

Comunica a les famílies les faltes d'assistència, les amonestacions, els resums periòdics i de qualsevol avís que el centre vulgui. (WhatsApp, SMS i eMail)

més

Reunions, actes i acords

Totes les reunions amb el corresponent seguiment d'acords es poden consultar on-line: Juntes d'avaluació, de departament, d'equip docent, de junta directiva, de projectes i equips de millora.

més

Matrícula.

Matrícula oberta per alumnes preinscrits, ells entren les dades personal i seleccionen les matèries, elabora fulls de pagament amb codi de barres 507.

més

Entrevistes, coaching, mediacions

Permet registrar les Entrevistes amb la família i amb l'alumnat, les sessions de coaching i les mediacions. Accessibles des de les fitxes dels alumnes.

més

Gestió d’incidències

Gestió d'incidències informàtiques i en espais a través de work-flows. Tot el professorat pot reportar incidències que detecti i aquestes gràcies al work-flow, automàticament, es comuniquen als responsables.

més

Gestió de qualitat.

Enquestes. No conformitats, accions de millora i preventives. Queixes, agraïments i suggeriments. Indicadors.

més

i molt més

Programacions, avaluacions, inventari, biblioteca, FCT, reserva d'espais i material, extraescolars i sortides, projectes, ...

més